• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 21 lutego 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - TRANZYT WODOCIĄGOWY CZERNA PKP.
środa, 03 listopada 2010
Image Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PKP S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych: tranzyt wodociągowy z przyłączami do budynku stacyjnego i budynków mieszkalnych  2(1) i 3(2) zlokalizowanych na terenie PKP S.A. stacja Czerna.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE GKW W ŻUKOWICACH Z DNIA 29.10.2010 R.
środa, 03 listopada 2010
Image
Na podstawie art.188 oraz art.189 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja   wyborcza  do  rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw  (Dz. U. z  2010  Nr 176, poz.1190 )  Gminna Komisja Wyborcza  w  Żukowicach  informuje  , że  :


W okręgu wyborczym Nr 2 Bukwica-Dankowice obejmującym jeden mandat  do Rady Gminy Żukowice i w okręgu wyborczym Nr 11 – Słone,  obejmującym  również jeden  mandat do Rady Gminy  Żukowice,  zarejestrowano  jedną     listę  kandydatów, w związku  z   powyższym  w  tym  okręgu  wyborczym  nie   przeprowadza  się głosowania   do   Rady   Gminy .


Mieszkańcy     tego    okręgu   biorą    udział   w    głosowaniu
w wyborach  na wójta gminy  do rady powiatu i sejmiku województwa.

                                                   Przewodniczący Komisji

                                                        /-/  Maria Maruchniak
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELUBI GOTOWA DO PRZYJĘCIA PRACOWNI PRZYRODNICZEJ!
piątek, 29 października 2010Organ prowadzący Szkołę Podstawową w Nielubi realizując Projekt pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, odpowiednio przygotował i umeblował pomieszczenie dydaktyczne – wykonano prace remontowo – instalacyjne i zakupiono meble uczniowskie.

 W chwili obecnej oczekujemy na przyjęcie pierwszej dostawy wyposażenia dydaktycznego pracowni przyrodniczej.

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ.
poniedziałek, 25 października 2010
ImageNa podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca  1998 r. Ordynacja wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów i  sejmików  województw  ( (Dz. U. z 2003 r.   Nr  159,  poz. 1547  z późniejszymi   zmianami ) Gminna   Komisja Wyborcza w Żukowicach


W Z Y W A


Komitety Wyborcze Wyborców do zgłaszania  dodatkowych   list   kandydatów    na     radnych    w    wyborach  do   Rady    Gminy Żukowice  ,  zarządzonych    na   dzień   21  listopada  2010  roku
w okręgu  wyborczym   Nr 2 - Bukwica,  Dankowice  i  w  okręgu wyborczym Nr 11  -  SŁONE .Dodatkowe    zgłoszenia    list   kandydatów    na   radnych  z  tych  okręgów wyborczych  przyjmowane będą  przez  członków Gminnej Komisji  Wyborczej w Żukowicach :

        od dnia  25 października  do      26 października 2010 r. w godz. od  14: 00 do 15:30 
        w dniu 27 października  od  godziny  14:00  do 24: 00

w  siedzibie  Komisji  -  Urząd Gminy  Żukowice sala  Nr 1

Przewodniczący GKW

(-)Maria Maruchniak
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 14 października 2010
ImageZgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, ze zm.) zawiadamiam:
Więcej…
 
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻUKOWICACH.
środa, 13 października 2010
Image Gminna Komisja  Wyborcza w Żukowicach informuje,  że  przyjmuje zgłoszenia  kandydatów  na radnych  i Wójta Gminy  w siedzibie  Urzędu Gminy w Żukowicach   sala nr 1  w  następujących terminach :
Więcej…
 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 INFORMACJA
środa, 13 października 2010
Image INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
Działając na podstawie §11 ust. 1 i 1a Uchwały PKW z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 ze zmianami) podaję do wiadomości publicznej skład terytorialnej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Gminna Komisja Wyborcza w Żukowicach.
Urząd Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice

SKŁAD KOMISJI:

1. Maria Maruchniak - zam. Zabłocie - Przewodniczący komisji
2. Barbara Frątczak, zam. Zabłocie - Z-ca przewodniczącego
3. Aneta Koremba, zam. Brzeg Głogowski
4. Krystian Skokowski, zam. Kłoda
5. Ewa Warych, zam. Nielubia
6. Elżbieta Lisiecka, zam. Czerna
7. Krzysztof Tometczak, zam. Brzeg Głogowski


Komisarz Wyborczy
w Legnicy

(-)Stanisław Rączkowski
 
ZAPROSZENIE - RDOŚ GORZÓW WLKP.
czwartek, 30 września 2010
ImageRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność na terenie gminy Żukowice w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, do wzięcia udziału w pracach związanych ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony Obszaru NATURA 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry.

Spotkanie odbędzie się 08 października 2010 r. o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 20 września 2010
ImageNa podstawie art. 33 ust. 1 w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) informuję, o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną.
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
czwartek, 16 września 2010
Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg na dostawę opału do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowice.
Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 18 sierpnia 2010
Image w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 22 lipca 2010
ImageOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Więcej…
 
ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM.
poniedziałek, 05 lipca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice informuje: Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku  o szacowanie szkód (do pobrania www.zukowice.pl), dostępnym również w urzędzie gminy i sołtysów.
Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ.
piątek, 02 lipca 2010
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010 - RELACJA I ZDJĘCIA.
piątek, 02 lipca 2010
Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz szósty imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 25 - 27 czerwca 2010 roku kolejno w Nielubi, Brzegu Głogowskim i Bukwicy.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
wtorek, 29 czerwca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010
środa, 23 czerwca 2010
ImageGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice organizuje kolejny raz imprezę integracyjną dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. Wakacyjny Tydzień w następujących miejscowościach:
Więcej…
 
WYBORY PREZYDENCKIE 20 CZERWCA 2010
środa, 12 maja 2010
Image Informacja Wójta Gminy Żukowice o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Więcej…
 
XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 10 maja 2010
ImageW dniu 14 maja 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy     w    Żukowicach   odbędzie   się   XXXII   zwyczajna  sesja Rady Gminy  Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2010
środa, 05 maja 2010
ImageDnia 1 maja 2010 roku na boisku sportowym w miejscowości Kłoda odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. O godz. 13 00   ksiądz proboszcz  Edward Białas odprawił mszę Św. w intencji strażaków. O godz. 1400 rozpoczęły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 194 z 202
Top! Do góry